Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

ACTA facultatis theologicae
Universitatis Comenianae Bratislaviensis

Teologický časopis RKCMBF UK, ktorý v intenciách rozvoja teologickej vedy má prispievať k šíreniu viery a jej aplikácii v praktickom kresťanskom duchovnom živote.

Ročník II.
Číslo 1 Apríl 2002
Ročník I.
Číslo 4 December 2001
Číslo 3 Október 2001
Číslo 2 August 2001
Číslo 1 Apríl 2001

Vychádza štvrťročne.
Vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa redakcie: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava,
telefón/fax: 02/54430266, e-mail: acta@frcth.uniba.sk
Šéfredaktor: doc. ThDr. Jozef Krupa, PhD.
Zástupca šéfredaktora: JCDr. Stanislav Zvolenský
Redakčná rada: prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., prof. ThDr. Štefan Vragaš, doc. PhDr. ThDr. Stanislav Stolárik, doc. PhDr. Peter Volek, ThDr. Jozef Haľko
Tlač: POLYGRAFIA SAV, Bratislava
S cirkevné schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 29.3.2001, č. 1051/2001
Registrácia MK SR č. 2525/2001
ISSN 1335-8081
Bankové spojenie: 1465901858/0200

 
Navigacia
Posledná modifikácia
Pripomienky posielajte na adresu: webmaster@frcth.uniba.sk
Grafický návrh: WebDesign EL&T