KATALÓG PATROCÍNIÍ NA SLOVENSKU

Editori:

Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc.

Ocenenie za najvýznamnejšie dielo historickej literatúry vydané za rok 2009

Spolupracovníci projektu:
ThDr. Gabriel Brendza, PhD.
[† Mons. Vincent Malý, Dr. h.c.]
Doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD.
Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Lektorovali:
ThDr. Ladislav Belás
Prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc.

Dielo bolo vydané za finančnej pomoci Ministerstva školstva SR.

Publikácia bola vydaná na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikla v rámci grantového projektu VEGA Ministerstva školstva SR c. 1/4685/07.

Preklad resumé:
Mgr. Eva Bencíková
ICLic. Michal Rajec
ThLic. Pavol Zahatlan
ThLic. Štefan Rácz

Tlač: Michal Sukeník, Sereď
Náklad: 600 výtlačkov
Počet strán: 476
Vydanie: prvé
Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Bahulová
Fotografie na obálke: 1. strana: kostol sv. Michala z 12. storočia, Nitra - Dražovce (z archívu Štefana Poláčika), 2. strana: farský kostol sv. Gorazda, Nitra - Klokočina z r. 2007 (autor Tomáš Belovic)
Návrh obálky: Štefan Poláčik
© Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc., 2009
© Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, 2009

ISBN: 978-80-969787-3-1
EAN: 9788096978731

Kostolom / chrámom sú venované časti v Atlase Katolíckej cirkvi na Slovensku (ISBN 80-88696-39-9) na stránke: paulus.frcth.uniba.sk/atlas/